Pixel
Line
Pixel Pixel
O FIRMĚ

CUBUS, s.r.o. je projekční ateliér specializovaný na řešení technologických problémů při rekonstrukcích a restaurování staveb. Základním oborem je sanace staveb z hlediska vlhkosti a technologie obnovy povrchů a interiérů, zejména omítek a kamenných prvků. Firma vznikla v listopadu 1992, tvoří ji pět společníků. Jedná se o stavební projektanty se zkušenostmi s obnovou historických staveb a chemika-technologa. Jednatelé jsou ing. Pavel Fára, ing. Robert Gill a ing. Petr Řezáč.

Od vzniku firmy se její pracovníci podíleli na více než 900 zakázkách. Těžiště naší práce leží ve starších a historických objektech, často památkově chráněných. Skladba našich zakázek je velmi široká: rodinné a měšťanské domy, paláce, kostely, rozsáhlé zámecké, tovární nebo klášterní komplexy. Mezi významnější akce patří Arcibiskupský palác v Praze, zámek Děčín, paláce rekonstruované pro potřeby Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a objekty na Pražském hradě.


Pixel Pixel
Pixel Pixel PŘEDMĚT ČINNOSTI

FotkaPřed vlastním sanačním návrhem považujeme za prioritní provést podrobný průzkum, kterým se zjistí rozsah poruch a příčiny poškození zdiva. Při naši práci vycházíme z ostatních navazujících průzkumů, jako hydrogeologického, radonového, statického, z průzkumu sítí zdravotní techniky apod. Využíváme archivní fotografie i plány, které mohou pomoci při zkoumání geneze poruch nebo obnově původních izolačních opatření - jedná se např. o vzduchové nebo drenážní systémy. Také stavebně historické průzkumy nám pomáhají rozhodnout o způsobu sanace či rozsahu výměn hmot z památkového hlediska.
Pixel


FotkaKe stanovení nejvhodnějšího technologického postupu provádíme laboratorní rozbory odebraných vzorků. Jedná se např. o zjišťování vlhkosti a salinity zdiva, stratigrafie povrchů a chemické analýzy materiálů. To je zvlášť důležité u památkových objektů, kde je pro určení způsobu ochrany nebo obnovy konstrukcí nutno uměleckohistorický a restaurátorský průzkum doplnit technologickým průzkumem. Podrobné rozbory však nepovažujeme za samospasitelné. Podle našeho názoru by vypovídací možnosti relativně nákladné diagnostiky měly být uměřené jejich ceně.
Pixel


FotkaPři návrhu sanačních opatření vycházíme z výsledků průzkumů. Metody volíme dle způsobu poškození, typu konstrukcí, stavebně-technického stavu objektu i budoucího využití sanovaných prostor. U památkových objektů preferujeme maximálně šetrné způsoby sanace. Často používáme metody založené na klasickém principu (rehabilitace odvětrávacích systémů, obnova jílových izolací). Pokud existují varianty, snažíme se nabídnout řešení optimální, a to i s ohledem na investiční nároky. Proto součástí projektové dokumentace jsou i kontrolní propočty stavebních nákladů. Cílem naší společnosti je obnovovat historické (ale nejen je) objekty pro původní nebo novou funkci maximálně šetrně, s citem pro památkovou podstatu a s ohledem na nároky soudobého využití i údržby.
Pixel


FotkaNašimi zákazníky jsou investoři a majitelé nemovitostí, architektonické a projekční ateliéry i dodavatelské firmy. Spektrum výstupů naší práce tedy vychází z požadavků a potřeb objednatele, a je tudíž velmi široké. Od ústních konzultací přes koncepční řešení nebo studie až k prováděcí dokumentaci a dozoru při realizaci. Pokud zákazník potřebuje více informací pro rozhodnutí, nabízíme také poradenskou činnost. Pro investora bývá výhodná naše účast na výběrovém řízení na dodavatele sanačních prací nebo výrobků. Provádíme i posuzování stavebních projektů nebo poruch u rekonstrukcí.


Pixel Pixel
Pixel Pixel SPOLUPRÁCE

STOPNaší snahou je zabývat se také hlubším studiem dané problematiky. Jako v každém oboru je i v oblasti sanačních technologií stále mnoho věcí nejasných a nejednoznačných, velmi často se argumentuje účelově. Řešení problémů je většinou mezioborové, proto je žádoucí poznatky z praxe konfrontovat s ostatními odborníky. Z tohoto důvodu jsme se podíleli na založení Společnosti pro technologie ochrany památek (STOP). Jedná se o nezávislé sdružení technologů, projektantů a pracovníků památkové péče, které zprostředkovává výměnu zkušeností a názorů týkajících se obnovy památek. Aktivně se podílíme na zpracování průzkumů trhu výrobků a při přípravách seminářů.


Pixel
© Fanys Cubus s.r.o. Kontakt